skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modified Preoperative Computed Tomographic-Guided Localization of Colorectal Liver Metastases With Metallic Clips—Technical Note
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Preoperative Computed Tomographic-Guided Localization of Colorectal Liver Metastases With Metallic Clips—Technical Note

Tyng, Chiang J. ; Schiavon, Luiz Henrique O. ; Coimbra, Felipe J.F. ; Barbosa, Paula N.V. ; Bitencourt, Almir G.V. ; Almeida, Maria Fernanda A. ; Schiavon, Ana Carolina S.A. ; Diniz, Alessandro L. ; Guimaraes, Marcos D. ; Chojniak, Rubens

Clinical Colorectal Cancer, 06/2015, Vol.14(2), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15330028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clcc.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified preoperative computed tomographic-guided localization of colorectal liver metastases with metallic clips--technical note

Tyng, Chiang J ; Schiavon, Luiz Henrique O ; Coimbra, Felipe J F ; Barbosa, Paula N V ; Bitencourt, Almir G V ; Almeida, Maria Fernanda A ; Schiavon, Ana Carolina S A ; Diniz, Alessandro L ; Guimaraes, Marcos D ; Chojniak, Rubens

Clinical colorectal cancer, June 2015, Vol.14(2), pp.123-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1938-0674 ; PMID: 25600447 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clcc.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Preoperative Computed Tomographic-Guided Localization of Colorectal Liver Metastases With Metallic Clips—Technical Note

Tyng, Chiang J ; Schiavon, Luiz Henrique O ; Coimbra, Felipe J.F ; Barbosa, Paula N.V ; Bitencourt, Almir G.V ; Almeida, Maria Fernanda A ; Schiavon, Ana Carolina S.A ; Diniz, Alessandro L ; Guimaraes, Marcos D ; Chojniak, Rubens

Clinical Colorectal Cancer, June 2015, Vol.14(2), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1533-0028 ; E-ISSN: 1938-0674 ; DOI: 10.1016/j.clcc.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Preoperative Computed Tomographic-Guided Localization of Colorectal Liver Metastases With Metallic Clips -- Technical Note

Clinical Colorectal Cancer, 2015, Vol.14(2), p.123(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1533-0028 ; DOI: 10.1016/j.clcc.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Preoperative Computed Tomographic-Guided Localization of Colorectal Liver Metastases With Metallic Clips -- Technical Note

Clinical Colorectal Cancer, June, 2015, Vol.14(2), p.123(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1533-0028 ; DOI: 10.1016/j.clcc.2014.12.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...