skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D site response analysis of a cultural heritage: the case study of the site of Santa Maria di Collemaggio Basilica (L'Aquila, Italy)

Amoroso, Sara ; Gaudiosi, Iolanda ; Tallini, Marco ; Di Giulio, Giuseppe ; Milana, Giuliano

Bulletin of Earthquake Engineering, 2018, Vol.16(10), p.4443(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1570-761X ; DOI: 10.1007/s10518-018-0356-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D site response analysis of a cultural heritage: the case study of the site of Santa Maria di Collemaggio Basilica (L’Aquila, Italy)

Amoroso, Sara ; Gaudiosi, Iolanda ; Tallini, Marco ; Di Giulio, Giuseppe ; Milana, Giuliano

Bulletin of Earthquake Engineering, 2018, Vol.16(10), pp.4443-4466 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-018-0356-2

Truy cập trực tuyến

3
2D site response analysis of a cultural heritage: the case study of the site of Santa Maria di Collemaggio Basilica (L’Aquila, Italy)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2D site response analysis of a cultural heritage: the case study of the site of Santa Maria di Collemaggio Basilica (L’Aquila, Italy)

Amoroso, Sara ; Gaudiosi, Iolanda ; Tallini, Marco ; Di Giulio, Giuseppe ; Milana, Giuliano

Bulletin of Earthquake Engineering, 10/2018, Vol.16(10), pp.4443-4466 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10518-018-0356-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...