skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird's feathers: a preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Ali, Sakhawat ; Malik, Riffat Naseem

Chemosphere, February 2015, Vol.120, pp.527-37 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 25303737 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.08.054

Toàn văn sẵn có

2
Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird’s feathers: A preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird’s feathers: A preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Ali, Sakhawat ; Malik, Riffat Naseem

Chemosphere, 02/2015, Vol.120, C, pp.527-537 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.08.054

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of taxa, trophic level, and location on bioaccumulation of toxic metals in bird’s feathers: A preliminary biomonitoring study using multiple bird species from Pakistan

Abbasi, Naeem Akhtar ; Jaspers, Veerle Leontina Bernard ; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal ; Ali, Sakhawat ; Malik, Riffat Naseem

Chemosphere, February 2015, Vol.120, pp.527-537 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.08.054

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...