skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration, Indigenization and Interaction : Chinese Overseas and Globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Indigenization and Interaction : Chinese Overseas and Globalization

Suryadinata, Leo

World Scientific Books (World Scientific Publishing Co.)

ISBN: 9789814365901 ; E-ISBN: 9789814365918 ; E-ISBN: 9789814458269 ; DOI: 10.1142/8231

Toàn văn sẵn có

2
Migration, indigenization and interaction: chinese overseas and globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction: chinese overseas and globalization

Suryadinata, Leo

Dawsonera

ISBN10: 9814365904 ; ISBN13: 9789814365901 ; E-ISBN10: 9814365912 ; E-ISBN13: 9789814365918

Toàn văn sẵn có

3
Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, indigenization and interaction Chinese overseas and globalization.

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9814365904 ; E-ISBN 9789814365901

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...