skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of Financial Groups

Takahiro Yasui

OECD Corporate Governance Working Papers

OECD iLibrary (Organisation for Economic Cooperation and Development)

E-ISSN: 2223-0939 ; DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of Financial Groups

Yasui, Takahiro

OECD Corporate Governance Working Papers, 2016, Issue 20, pp.1,3,6-44

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en

Toàn văn sẵn có

3
Corporate governance of financial groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance of financial groups

Yasui, Takahiro

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en

Toàn văn không sẵn có

4
Corporate Governance of Financial Groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of Financial Groups

Yasui, Takahiro

OECD

DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en ; Series ISSN: 2223-0939

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...