skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using iButtons[R] to measure pre- and post-prandial changes in liver temperature

Coffey, S.E. ; Griggs, R.L. ; Brunstrom, J.M. ; Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Halliwell, M. ; Hardman, C.A.

Appetite, Dec 1, 2013, Vol.71, p.472 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

2
Using iButtons® to measure pre- and post-prandial changes in liver temperature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using iButtons® to measure pre- and post-prandial changes in liver temperature

Coffey, S.E. ; Griggs, R.L. ; Brunstrom, J.M. ; Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Halliwell, M. ; Hardman, C.A.

Appetite, 12/2013, Vol.71, C, p.472 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...