skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring relationships between expected satiation, eating topography and actual satiety across a range of meals

Ferriday, D. ; Forde, C.G. ; Martin, N. ; Hamill, L.R. ; Bosworth, M.L. ; Miles-Wilson, J.J. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, Dec 1, 2013, Vol.71, p.474 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.021

Toàn văn sẵn có

2
Exploring relationships between expected satiation, eating topography and actual satiety across a range of meals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring relationships between expected satiation, eating topography and actual satiety across a range of meals

Ferriday, D. ; Forde, C.G. ; Martin, N. ; Hamill, L.R. ; Bosworth, M.L. ; Miles-Wilson, J.J. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 12/2013, Vol.71, C, p.474 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.06.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...