skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“The food is all gone”. Reasons given by university students for ending a meal. A replication and new data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The food is all gone”. Reasons given by university students for ending a meal. A replication and new data

Hardman, C.A. ; Rogers, P.J.

Appetite, 12/2013, Vol.71, C, p.477 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.06.031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The food is all gone”. Reasons given by university students for ending a meal. A replication and new data

Hardman, C.A ; Rogers, P.J

Appetite, 01 December 2013, Vol.71, pp.477-477 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...