skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of an augmented virtual reality and haptic control interface for psychomotor training

Kaber, David ; Tupler, Larry A ; Clamann, Michael ; Gil, Guk-Ho ; Zhu, Biwen ; Swangnetr, Manida ; Jeon, Wooram ; Zhang, Yu ; Qin, Xiaofeng ; Ma, Wenqi ; Lee, Yuan-Shin

Assistive technology : the official journal of RESNA, 2014, Vol.26(1), pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1040-0435 ; PMID: 24800454 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of an Augmented Virtual Reality and Haptic Control Interface for Psychomotor Training

Kaber, David ; Tupler, Larry A ; Clamann, Michael ; Gil, Guk-Ho ; Zhu, Biwen ; Swangnetr, Manida ; Jeon, Wooram ; Zhang, Yu ; Qin, Xiaofeng ; Ma, Wenqi ; Lee, Yuan-Shin

Assistive Technology, 02 January 2014, Vol.26(1), pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1040-0435 ; E-ISSN: 1949-3614 ; DOI: 10.1080/10400435.2013.800923

Toàn văn không sẵn có

3
Evaluation of an Augmented Virtual Reality and Haptic Control Interface for Psychomotor Training
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of an Augmented Virtual Reality and Haptic Control Interface for Psychomotor Training

Kaber, David ; Tupler, Larry A. ; Clamann, Michael ; Gil, Guk-Ho ; Zhu, Biwen ; Swangnetr, Manida ; Jeon, Wooram ; Zhang, Yu ; Qin, Xiaofeng ; Ma, Wenqi ; Lee, Yuan-Shin

Assistive Technology, 01/02/2014, Vol.26(1), pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1040-0435 ; E-ISSN: 1949-3614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10400435.2013.800923

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...