skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Cattari, Serena ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.203-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9686-x

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings

Krzan, Meta ; Gostic, Samo ; Cattari, Serena ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, Jan, 2015, Vol.13(1), p.203(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1570-761X

Truy cập trực tuyến

3
Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Cattari, Serena ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 1/2015, Vol.13(1), pp.203-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10518-014-9686-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...