skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosynthesis of soluble carotenoid holoproteins in Escherichia coli

de Carbon, Céline Bourcier ; Thurotte, Adrien ; Wilson, Adjélé ; Perreau, François ; Kirilovsky, Diana; Drouet, Catherine (Editor)

Scientific Reports, 13 March 2015, Vol.5, p.9085 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep09085

Toàn văn sẵn có

2
Biosynthesis of soluble carotenoid holoproteins in Escherichia coli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosynthesis of soluble carotenoid holoproteins in Escherichia coli

de Carbon, Céline Bourcier ; Thurotte, Adrien ; Wilson, Adjélé ; Perreau, François ; Kirilovsky, Diana

Scientific Reports, 8/2015, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep09085

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosynthesis of soluble carotenoid holoproteins in Escherichia coli

Bourcier De Carbon, Céline ; Thurotte, Adrien ; Wilson, Adjélé ; Perreau, François ; Kirilovsky, Diana

Scientific reports, 13 March 2015, Vol.5, pp.9085 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 25765842 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep09085

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosynthesis of soluble carotenoid holoproteins in Escherichia coli

De Carbon, Céline ; Thurotte, Adrien ; Wilson, Adjélé ; Perreau, François ; Kirilovsky, Diana

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2015, p.9085 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep09085

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...