skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L. ; Sutton, Morris B. ; Clarke, Ron J. ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.100, p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa.(Report)

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L. ; Sutton, Morris B. ; Clarke, Ron J. ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.100, p.1 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

3
New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L. ; Sutton, Morris B. ; Clarke, Ron J. ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K.

Journal of Human Evolution, 11/2016, Vol.100, C, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00472484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L ; Sutton, Morris B ; Clarke, Ron J ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C.K

Journal of Human Evolution, November 2016, Vol.100, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0047-2484 ; E-ISSN: 1095-8606 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New early Pleistocene hominin teeth from the Swartkrans Formation, South Africa

Pickering, Travis Rayne ; Heaton, Jason L ; Sutton, Morris B ; Clarke, Ron J ; Kuman, Kathleen ; Senjem, Jess Hutton ; Brain, C K

Journal of human evolution, November 2016, Vol.100, pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8606 ; PMID: 27765145 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.08.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...