skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROPIEDADES INTERFACIALES DEL SURFACTANTE PDMS-PEGANHÍDRIDO MALÉICO-ÁCIDO FUMÁRICO (PDMS-PEG-AM-AF) EN SOLUCIÓN ACUOSA

Johana Rodríguez ; Edgardo Meza Fuentes ; Maria Cecilia Azevedo Espiridiao

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.41(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0120-2804 ; E-ISSN: 2357-3791

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROPIEDADES INTERFACIALES DEL SURFACTANTE PDMS-PEG-ANHÍDRIDO MALÉICO-ÁCIDO FUMÁRICO (PDMS-PEG-AM-AF) EN SOLUCIÓN ACUOSA

Rodríguez-Ruiz, Johana ; Meza-Fuentes, Edgardo ; Azevedo Esperidião, Maria Cecília

Revista Colombiana de Química, 01 January 2012, Vol.41(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0120-2804

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROPIEDADES INTERFACIALES DEL SURFACTANTE PDMS-PEGANHIDRIDO MALEICO-ACIDO FUMARICO (PDMS-PEG-AM-AF) EN SOLUCION ACUOSA

Rodríguez, Johana ; Azevedo Espiridiao, Maria

Revista Colombiana de Química, 2012, Vol.41(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01202804 ; E-ISSN: 23573791

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...