skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes

Tawabini , Bassam ; Zubair , Abdulrazaq

Desalination, 2011, Vol.267(1), pp.16-19 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes

Tawabini, Bassam ; Zubair, Abdulrazaq

Desalination, Feb 1, 2011, Vol.267(1), p.16(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

3
Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes

Tawabini, Bassam ; Zubair, Abdulrazaq

Desalination, 2/2011, Vol.267(1), pp.16-19 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2010.08.039

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bromate control in phenol-contaminated water treated by UV and ozone processes

Tawabini, Bassam ; Zubair, Abdulrazaq

Desalination, 2011, Vol.267(1), pp.16-19 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2010.08.039

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...