skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Jakala, Michaelina ; Kuzu, Durukan ; Qvortrup, Matt

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-3-319-67097-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67098-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

2
Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Browning, Gary (Editor) ; Jakala, Michaelina (Editor) ; Kuzu, Durukan (Editor) ; Qvortrup, Matt (Editor)

International Political Theory

SpringerLink Books

ISBN: 9783319670973 ; ISBN: 3319670972 ; E-ISBN: 9783319670980 ; E-ISBN: 3319670980 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...