skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paolo Caccia Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara

Cristina Pallini ; Armando Scaramuzzi

ABE Journal, 01 January 2018, Vol.12

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2275-6639 ; DOI: 10.4000/abe.3967

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paolo Caccia Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara

Pallini, Cristina ; Scaramuzzi, Armando

ABE Journal, 26 January 2018

OpenEdition Journals

E-ISSN: 2275-6639 ; DOI: 10.4000/abe.3967

Toàn văn sẵn có

3
Paolo Caccia Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paolo Caccia Dominioni’s work for the Italian embassy at Ankara

Pallini, Cristina ; Scaramuzzi, Armando

ABE Journal, 12/26/2017, Issue 12

CrossRef

E-ISSN: 2275-6639 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/abe.3967

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...