skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Hybrid Deliberative Layer for Robotic Agents: Fusing DL Reasoning with HTN Planning in Autonomous Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid Deliberative Layer for Robotic Agents: Fusing DL Reasoning with HTN Planning in Autonomous Robots

Hartanto, Ronny

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-22579-6 ; E-ISBN: 978-3-642-22580-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22580-2

Toàn văn sẵn có

2
A Hybrid Deliberative Layer for Robotic Agents: Fusing DL Reasoning with HTN Planning in Autonomous Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hybrid Deliberative Layer for Robotic Agents: Fusing DL Reasoning with HTN Planning in Autonomous Robots

Hartanto, Ronny; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

SpringerLink Books

ISBN: 9783642225796 ; ISBN: 3642225799 ; E-ISBN: 9783642225802 ; E-ISBN: 3642225802 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22580-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...