skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the University of North Texas' Digital Collections and Institutional Repository: An Exploratory Assessment of Stakeholder Perceptions and Use

Waugh, Laura ; Hamner, Jesse ; Klein, Janette ; Brannon, Sian

The Journal of Academic Librarianship, November 2015, Vol.41(6), pp.744-750 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.08.007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the University of North Texas' Digital Collections and Institutional Repository: An Exploratory Assessment of Stakeholder Perceptions and Use

Waugh, Laura ; Hamner, Jesse ; Klein, Janette ; Brannon, Sian

Journal of Academic Librarianship, 2015, Vol.41(6), p.744(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2015.08.007

Toàn văn sẵn có

3
Evaluating the University of North Texas' Digital Collections and Institutional Repository: An Exploratory Assessment of Stakeholder Perceptions and Use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the University of North Texas' Digital Collections and Institutional Repository: An Exploratory Assessment of Stakeholder Perceptions and Use

Waugh, Laura ; Hamner, Jesse ; Klein, Janette ; Brannon, Sian

The Journal of Academic Librarianship, 11/2015, Vol.41(6), pp.744-750 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00991333 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2015.08.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...