skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X‐ray imaging of leaf venation networks

Blonder, Benjamin ; Carlo, Francesco ; Moore, Jared ; Rivers, Mark ; Enquist, Brian J.

New Phytologist, December 2012, Vol.196(4), pp.1274-1282 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2012.04355.x

Toàn văn sẵn có

2
X-ray imaging of leaf venation networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray imaging of leaf venation networks

Blonder, Benjamin ; De Carlo, Francesco ; Moore, Jared ; Rivers, Mark ; Enquist, Brian J.

New Phytologist, 12/2012, Vol.196(4), pp.1274-1282 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04355.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray imaging of leaf venation networks

Blonder, Benjamin ; De Carlo, Francesco ; Moore, Jared ; Rivers, Mark ; Enquist, Brian J

The New phytologist, December 2012, Vol.196(4), pp.1274-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-8137 ; PMID: 23025576 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2012.04355.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray imaging of leaf venation networks.(Report)

New Phytologist, Dec, 2012, Vol.196(4), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-646X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray imaging of leaf venation networks.(Report)

New Phytologist, Dec, 2012, Vol.196(4), p.(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-646X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...