skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks.(Report)

Figueiredo, Daniel ; Martins, Manuel A. ; Chaves, Madalena

Mathematical Biosciences, 2017, Vol.291, p.10 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-5564 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2017.05.012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks

Figueiredo, Daniel ; Martins, Manuel A ; Chaves, Madalena; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Mathematical Biosciences, 2017, Vol.291, pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0025-5564 ; E-ISSN: 1879-3134 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2017.05.012

Toàn văn sẵn có

3
Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks

Figueiredo, Daniel ; Martins, Manuel A. ; Chaves, Madalena

Mathematical Biosciences, 09/2017, Vol.291, C, pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00255564 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mbs.2017.05.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks

Figueiredo, Daniel ; Martins, Manuel A ; Chaves, Madalena

Mathematical biosciences, September 2017, Vol.291, pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3134 ; PMID: 28610888 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2017.05.012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying differential dynamic logic to reconfigurable biological networks

Figueiredo, Daniel ; Martins, Manuel A ; Chaves, Madalena

Mathematical Biosciences, September 2017, Vol.291, pp.10-20 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0025-5564 ; E-ISSN: 1879-3134 ; DOI: 10.1016/j.mbs.2017.05.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...