skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA replication error-induced extinction of diploid yeast.(Report)

Herr, Alan J. ; Kennedy, Scott R. ; Knowels, Gary M. ; Schultz, Eric M. ; Preston, Bradley D.

Genetics, March, 2014, Vol.196(3), p.677-691 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0016-6731

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA replication error-induced extinction of diploid yeast

Herr, Alan J ; Kennedy, Scott R ; Knowels, Gary M ; Schultz, Eric M ; Preston, Bradley D

Genetics, March 2014, Vol.196(3), pp.677-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 24388879 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.113.160960

Toàn văn sẵn có

3
DNA Replication Error-Induced Extinction of Diploid Yeast
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Replication Error-Induced Extinction of Diploid Yeast

Herr, A. J. ; Kennedy, S. R. ; Knowels, G. M. ; Schultz, E. M. ; Preston, B. D.

Genetics, 03/01/2014, Vol.196(3), pp.677-691 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0016-6731 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1534/genetics.113.160960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...