skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, Jun 2017, Vol.48(3), pp.553-577 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09259902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS.(Report)

Xu, Cheng ; Kallstrom, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindstrom, John ; Hakansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol.48(3), p.553(25) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol.48(3), pp.553-577 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas; UDBL, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi ; UDBL, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi ; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol. 48(3), pp. 553-577 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn không sẵn có

5
Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, 6/2017, Vol.48(3), pp.553-577 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable validation of industrial equipment using a functional DSMS

Xu, C. ; Källström, E. ; Risch, T. ; Lindström, J. ; Håkansson, Lars ; Larsson, J.

Journal of Intelligent Information Systems, 2016, pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0925-9902 ; ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable Validation of Industrial Equipment using a Functional DSMS

Xu, Cheng ; Källström, Elisabeth ; Risch, Tore ; Lindström, John ; Håkansson, Lars ; Larsson, Jonas

Journal of Intelligent Information Systems, 2017, Vol.48(3), pp.553-577 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0925-9902 ; ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-016-0427-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...