skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells

Cadiou, Jean-Loup ; Pichat, Sylvain ; Bondanese, Victor P ; Soulard, Alexandre ; Fujii, Toshiyuki ; Albarède, Francis ; Oger, Philippe; Soulard, Alexandre (Editor)

Scientific Reports, 17 March 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep44533

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells

Jean-Loup Cadiou ; Sylvain Pichat ; Victor P. Bondanese ; Alexandre Soulard ; Toshiyuki Fujii ; Francis Albarède ; Philippe Oger

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep44533

Toàn văn sẵn có

3
Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells

Cadiou, Jean-Loup ; Pichat, Sylvain ; Bondanese, Victor P. ; Soulard, Alexandre ; Fujii, Toshiyuki ; Albarède, Francis ; Oger, Philippe

Scientific Reports, 4/2017, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep44533

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells

Cadiou, Jean-Loup ; Pichat, Sylvain ; Bondanese, Victor P ; Soulard, Alexandre ; Fujii, Toshiyuki ; Albarède, Francis ; Oger, Philippe

Scientific reports, 17 March 2017, Vol.7, pp.44533 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28303916 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep44533

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper transporters are responsible for copper isotopic fractionation in eukaryotic cells

Cadiou, Jean-Loup ; Pichat, Sylvain ; Bondanese, Victor ; Soulard, Alexandre ; Fujii, Toshiyuki ; Albarède, Francis ; Oger, Philippe

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2017, p.44533 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep44533

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...