skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clay based nanocomposites for removal of heavy metals from water: A review

Yadav, Vijay Bahadur ; Gadi, Ranu ; Kalra, Sippy

Journal of environmental management, 05 December 2018, Vol.232, pp.803-817 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 30529868 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.120

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clay based nanocomposites for removal of heavy metals from water: A review

Yadav, Vijay Bahadur ; Gadi, Ranu ; Kalra, Sippy

Journal of Environmental Management, 15 February 2019, Vol.232, pp.803-817 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.120

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clay based nanocomposites for removal of heavy metals from water: A review.(Report)

Yadav, Vijay Bahadur ; Gadi, Ranu ; Kalra, Sippy

Journal of Environmental Management, Feb 15, 2019, Vol.232, p.803 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.120

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...