skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrub Typhus and Comparisons of Four Main Ethnic Communities in Taiwan in 2004 versus 2008 Using Geographically Weighted Regression

Tsai, Pui-Jen

Global Journal of Health Science, 2013, Vol.5(3), p.101-114 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1916-9736 ; E-ISSN: 1916-9744 ; DOI: 10.5539/gjhs.v5n3p101 ; PMCID: 4776805 ; PMID: 23618480

Toàn văn sẵn có

2
Scrub Typhus and Comparisons of Four Main Ethnic Communities in Taiwan in 2004 versus 2008 Using Geographically Weighted Regression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrub Typhus and Comparisons of Four Main Ethnic Communities in Taiwan in 2004 versus 2008 Using Geographically Weighted Regression

Tsai, Pui-Jen

Global Journal of Health Science, 01/05/2013, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1916-9736 ; E-ISSN: 1916-9744 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v5n3p101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrub typhus and comparisons of four main ethnic communities in taiwan in 2004 versus 2008 using geographically weighted regression

Tsai, Pui-Jen

Global journal of health science, 15 February 2013, Vol.5(3), pp.101-14 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1916-9736 ; PMID: 23618480 Version:1 ; DOI: 10.5539/gjhs.v5n3p101

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...