skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers

Boy, Guy André; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319302690 ; ISBN: 3319302698 ; E-ISBN: 9783319302706 ; E-ISBN: 3319302701 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30270-6

Toàn văn sẵn có

2
Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers

Boy, Guy André

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-30269-0 ; E-ISBN: 978-3-319-30270-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30270-6

Toàn văn sẵn có

3
Tangible Interactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible Interactive Systems

Boy, Guy A.

Dawsonera

ISBN10: 3319302698 ; ISBN13: 9783319302690 ; E-ISBN10: 3319302701 ; E-ISBN13: 9783319302706

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...