skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Marianne Sandsmark Morseth ; Navnit Kaur Grewal ; Ida Sophie Kaasa ; Anne Hatloy ; Ingrid Barikmo ; Sigrun Henjum

BMC Public Health, 01 July 2017, Vol.17(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Morseth, Marianne ; Grewal, Navnit ; Hatloy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health, 2017, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria.(Report)

Morseth, Marianne Sandsmark ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatloy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health, July 3, 2017, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria.(Report)

Morseth, Marianne Sandsmark ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatloy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health, July 3, 2017, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Morseth, Marianne Sandsmark ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatloy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC public health, 03 July 2017, Vol.17(1), pp.621 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 28673263 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Morseth, Marianne ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatløy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dietary diversity is related to socioeconomic status among adult Saharawi refugees living in Algeria

Morseth, Marianne ; Grewal, Navnit Kaur ; Kaasa, Ida Sophie ; Hatløy, Anne ; Barikmo, Ingrid ; Henjum, Sigrun

BMC Public Health [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/s12889-017-4527-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...