skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great and Almost-Great Magnitudes in Economics

Simon, Julian L

Journal of Economic Perspectives, 1990, Vol.4(1), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.4.1.149

Toàn văn sẵn có

2
Great and Almost-Great Magnitudes in Economics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great and Almost-Great Magnitudes in Economics

Simon, Julian L

Journal of Economic Perspectives, 02/1990, Vol.4(1), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0895-3309 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.4.1.149

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great and almost-great magnitudes in economics

Simon, Julian Lincoln

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 1990, Vol.4(1), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...