skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation

World Bank

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781464802188 ; ISBN: 9781464802195

Toàn văn không sẵn có

2
World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group assistance to low-income fragile and conflict-affected states an independent evaluation.

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781464802188

Toàn văn không sẵn có

3
World Bank Group Assistance to Low-Income Fragile and Conflict-Affected States : An Independent Evaluation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Assistance to Low-Income Fragile and Conflict-Affected States : An Independent Evaluation

Independent Evaluation Group

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9781464802188 ; ISBN: 1464802181

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Bank Group Assistance to Low-Income Fragile and Conflict-Affected States: An Independent Evaulation

Independent Evaluation Group Studies

World Bank eLibrary (The World Bank Group)

ISBN: 978-1-4648-0218-8 ; E-ISBN: 978-1-4648-0219-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0218-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...