skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rainfall Time Interval on Runoff Losses of Biosolids and Meat and Bone Meal when Applied to a Grassland Soil

Lucid, Joseph ; Fenton, Owen ; Grant, Jim ; Healy, Mark

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rainfall Time Interval on Runoff Losses of Biosolids and Meat and Bone Meal when Applied to a Grassland Soil

Lucid, Joseph ; Fenton, Owen ; Grant, Jim ; Healy, Mark

Water, Air and Soil Pollution, Aug 2014, Vol.225(8), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rainfall Time Interval on Runoff Losses of Biosolids and Meat and Bone Meal when Applied to a Grassland Soil

Lucid , Joseph D. ; Fenton , Owen ; Grant , Jim ; Healy , Mark G.

Water, air, and soil pollution, 2014, Vol.225(8), p.2042 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of rainfall time interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil

Lucid, Joseph D. ; Fenton, Owen ; Grant, Jim ; Healy, Mark G.

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

5
Effect of Rainfall Time Interval on Runoff Losses of Biosolids and Meat and Bone Meal when Applied to a Grassland Soil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rainfall Time Interval on Runoff Losses of Biosolids and Meat and Bone Meal when Applied to a Grassland Soil

Lucid, Joseph D. ; Fenton, Owen ; Grant, Jim ; Healy, Mark G.

Water, Air, & Soil Pollution, 8/2014, Vol.225(8) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil

Lucid, Joseph D. ; Healy, Mark G.; Ircset

Lucid, J.D., Fenton, O., Grant, J., Healy, M.G. (2014) 'Effect of rainfall interval on runoff losses of biosolids and meat and bone meal when applied to a grassland soil'. Water Air And Soil Pollution, 225 (8). [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

DOI: 10.1007/s11270-014-2042-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...