skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed, Abdel-Mohsen O ; El Gamal, Maisa M

Journal of hazardous materials, 30 August 2011, Vol.192(2), pp.576-84 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 21715092 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.057

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed, Abdel - Mohsen O. ; Gamal, Maisa M. El

Journal of Hazardous Materials, August 30, 2011, Vol.192(2), p.576(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed , Abdel-Mohsen O. ; El Gamal , Maisa M.

Journal of hazardous materials, 2011, Vol.192(2), pp.576-584 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

4
Solidification of cement kiln dust using sulfur binder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed, Abdel-Mohsen O. ; El Gamal, Maisa M.

Journal of Hazardous Materials, 8/2011, Vol.192(2), pp.576-584 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.05.057

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification of cement kiln dust using sulfur binder

Mohamed, Abdel-Mohsen O ; El Gamal, Maisa M

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.192(2), pp.576-584 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.057

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...