skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and analysis of surface aerosol optical properties over urban Nanjing in the Chinese Yangtze River Delta

Yu, Xingna ; Ma, Jia ; Raghavendra Kumar, K ; Zhu, Bin ; An, Junlin ; He, Jiaqi ; Li, Mei

Science of the Total Environment, 15 January 2016, Vol.542, pp.277-291 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.079

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and analysis of surface aerosol optical properties over urban Nanjing in the Chinese Yangtze River Delta

Yu, Xingna ; Ma, Jia ; Raghavendra Kumar, K ; Zhu, Bin ; An, Junlin ; He, Jiaqi ; Li, Mei

The Science of the total environment, 15 January 2016, Vol.542(Pt A), pp.277-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 26519588 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.079

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and analysis of surface aerosol optical properties over urban Nanjing in the Chinese Yangtze River Delta

Yu, Xingna ; Ma, Jia ; Kumar, K. Raghavendra ; Zhu, Bin ; An, Junlin ; He, Jiaqi ; Li, Mei

The Science of the Total Environment, Jan 15, 2016, Vol.542, p.277(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.10.079

Toàn văn sẵn có

4
Measurement and analysis of surface aerosol optical properties over urban Nanjing in the Chinese Yangtze River Delta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement and analysis of surface aerosol optical properties over urban Nanjing in the Chinese Yangtze River Delta

Yu, Xingna ; Ma, Jia ; Raghavendra Kumar, K. ; Zhu, Bin ; An, Junlin ; He, Jiaqi ; Li, Mei

Science of The Total Environment, 01/2016, Vol.542, PA, pp.277-291 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.079

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...