skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does immigration undermine public support for social policy?(Author abstract)

Brady, David ; Finnigan, Ryan

American Sociological Review, Feb, 2014, Vol.79(1), p.17(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-1224

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does immigration undermine public support for social policy?(Author abstract)

Brady, David ; Finnigan, Ryan

American Sociological Review, Feb, 2014, Vol.79(1), p.17(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-1224

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does immigration undermine public support for social policy?(Author abstract)

Brady, David ; Finnigan, Ryan

American Sociological Review, 2014, Vol.79(1), p.17(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-1224

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Immigration Undermine Public Support for Social Policy?

Brady, David ; Finnigan, Ryan

American Sociological Review, February 2014, Vol.79(1), pp.17-42 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122413513022

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Immigration Undermine Public Support for Social Policy?

Brady, David ; Finnigan, Ryan

American Sociological Review, 1 February 2014, Vol.79(1), pp.17-42 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...