skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional model to assess the readiness of Saudi Arabia to implement evidence based child maltreatment prevention programs at a large scale.(Author abstract)

Almuneef, Maha A. ; Qayad, Mohamed ; Noor, Ismail K. ; Al - Eissa, Majid A. ; Albuhairan, Fadia S. ; Inam, Sarah ; Mikton, Christopher

Child Abuse and Neglect, March, 2014, Vol.38(3), p.527(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0145-2134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional model to assess the readiness of Saudi Arabia to implement evidence based child maltreatment prevention programs at a large scale

Almuneef, Maha A. ; Qayad, Mohamed ; Noor, Ismail K. ; Al-Eissa, Majid A. ; Albuhairan, Fadia S. ; Inam, Sarah ; Mikton, Christopher

Child Abuse & Neglect, March 2014, Vol.38(3), pp.527-532 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0145-2134 ; DOI: 10.1016/j.chiabu.2013.08.001

Toàn văn sẵn có

3
Multidimensional model to assess the readiness of Saudi Arabia to implement evidence based child maltreatment prevention programs at a large scale
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional model to assess the readiness of Saudi Arabia to implement evidence based child maltreatment prevention programs at a large scale

Almuneef, Maha A. ; Qayad, Mohamed ; Noor, Ismail K. ; Al-Eissa, Majid A. ; Albuhairan, Fadia S. ; Inam, Sarah ; Mikton, Christopher

Child Abuse & Neglect, 03/2014, Vol.38(3), pp.527-532 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01452134 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.08.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional model to assess the readiness of Saudi Arabia to implement evidence based child maltreatment prevention programs at a large scale

Almuneef, Maha A ; Qayad, Mohamed ; Noor, Ismail K ; Al-Eissa, Majid A ; Albuhairan, Fadia S ; Inam, Sarah ; Mikton, Christopher

Child abuse & neglect, March 2014, Vol.38(3), pp.527-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7757 ; PMID: 23998922 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chiabu.2013.08.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...