skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U ; Newman, Scott H

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep29463 ; PMCID: 4942603 ; PMID: 27405887

Toàn văn sẵn có

2
Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U. ; Newman, Scott H.

Scientific Reports, 7/2016, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep29463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh ; Nguyen, Van ; Tran, Trong ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk ; Newman, Scott

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jul 2016, Vol.6, p.29463 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep29463

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U ; Newman, Scott H

Scientific reports, 12 July 2016, Vol.6, pp.29463 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27405887 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep29463

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...