skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objectification in Popular Music Lyrics: An Examination of Gender and Genre Differences.(Report)

Flynn, Mark A. ; Craig, Clay M. ; Anderson, Christina N. ; Holody, Kyle J.

Sex Roles: A Journal of Research, 2016, Vol.75(3-4), p.164(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-0025 ; DOI: 10.1007/s11199-016-0592-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objectification in Popular Music Lyrics: An Examination of Gender and Genre Differences

Flynn, Mark ; Craig, Clay ; Anderson, Christina ; Holody, Kyle

Sex Roles, 2016, Vol.75(3), pp.164-176 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: 10.1007/s11199-016-0592-3

Toàn văn sẵn có

3
Objectification in Popular Music Lyrics: An Examination of Gender and Genre Differences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objectification in Popular Music Lyrics: An Examination of Gender and Genre Differences

Flynn, Mark A. ; Craig, Clay M. ; Anderson, Christina N. ; Holody, Kyle J.

Sex Roles, 8/2016, Vol.75(3-4), pp.164-176 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11199-016-0592-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...