skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: an urban comparison.(Report)(Author abstract)

Martinez, Ramiro ; Iwama, Janice A. ; Stowell, Jacob I.

Crime, Law and Social Change, 2015, Vol.64(4-5), p.291(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-4994 ; DOI: 10.1007/s10611-015-9591-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: an urban comparison

Martinez, Ramiro ; Iwama, Janice ; Stowell, Jacob

Crime, Law and Social Change, 2015, Vol.64(4), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: 10.1007/s10611-015-9591-5

Toàn văn sẵn có

3
Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: an urban comparison
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: an urban comparison

Martinez, Ramiro ; Iwama, Janice A. ; Stowell, Jacob I.

Crime, Law and Social Change, 12/2015, Vol.64(4-5), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-4994 ; E-ISSN: 1573-0751 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10611-015-9591-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, immigration, and homicide in contemporary Europe and the United States: An urban comparison

Martinez, Ramiro ; Iwama, Janice ; Stowell, Jacob

Crime, Law and Social Change, Dec 2015, Vol.64(4-5), pp.291-304 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09254994 ; E-ISSN: 15730751 ; DOI: 10.1007/s10611-015-9591-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...