skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker ; Subashchandrabose, Suresh ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, Mar 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

2
Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 3/2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values

Mahbub, Khandaker ; Subashchandrabose, Suresh ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), pp.2163-2175 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values.(Environmental Biotechnology)

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, March, 2017, Vol.101(5), p.2163(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury alters the bacterial community structure and diversity in soil even at concentrations lower than the guideline values.(Environmental Biotechnology)

Mahbub, Khandaker Rayhan ; Subashchandrabose, Suresh Ramraj ; Krishnan, Kannan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, Vol.101(5), p.2163(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0175-7598 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7965-y

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...