skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging the emergence and natural progression of spontaneous autoimmune diabetes

Mohan, James F ; Kohler, Rainer H ; Hill, Jonathan A ; Weissleder, Ralph ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 September 2017, Vol.114(37), pp.E7776-E7785 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 28839093 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1707381114

Toàn văn sẵn có

2
Imaging the emergence and natural progression of spontaneous autoimmune diabetes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging the emergence and natural progression of spontaneous autoimmune diabetes

Mohan, James F. ; Kohler, Rainer H. ; Hill, Jonathan A. ; Weissleder, Ralph ; Mathis, Diane ; Benoist, Christophe

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/24/2017, p.201707381 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1707381114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...