skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings

Dimitrakos, Theo (Editor) ; Moona, Rajat (Editor) ; Patel, Dhiren (Editor) ; Mcknight, D. Harrison (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

SpringerLink Books

ISBN: 9783642298516 ; ISBN: 3642298516 ; E-ISBN: 9783642298523 ; E-ISBN: 3642298524 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29852-3

Toàn văn sẵn có

2
Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11, International Conference, IFIP TM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11, International Conference, IFIP TM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012

Dimitrakos, Theo ; Moona, Rajat ; Patel, Dhiren ; Mcknight, D Harrison

IFIP Advances in Information and Communication Technology

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISBN: 9783642298516 ; ISBN: 3642298516 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29852-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...