skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment

Greenfeld, Liah

Comparative Studies in Society and History, 1990, Vol.32(3), pp.549-591 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417500016625

Toàn văn sẵn có

2
The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment

Greenfeld, Liah

Comparative Studies in Society and History, 7/1990, Vol.32(03), p.549 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0010417500016625

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The formation of the Russian national identity: The role of status insecurity and ressentiment

Greenfeld, Liah

Comparative Studies in Society and History, Jul 1990, Vol.32(3), p.549 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00104175 ; E-ISSN: 14752999 ; DOI: 10.1017/S0010417500016625

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The formation of the Russian national identity: the role of status insecurity and ressentiment

Comparative Studies in Society and History, July, 1990, Vol.32(3), p.549(43) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-4175

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...