skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves - A review

Leijon, Jennifer ; Boström, Cecilia; Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

Desalination, 2018, Vol. 435, pp. 161-171 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves -- A review.(Report)

Leijon, Jennifer ; Bostrom, Cecilia

Desalination, June 1, 2018, Vol.435, p.161 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn sẵn có

3
Freshwater production from the motion of ocean waves – A review
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves – A review

Leijon, Jennifer ; Boström, Cecilia

Desalination, 06/2018, Vol.435, C, pp.161-171 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves – A review

Leijon, Jennifer ; Boström, Cecilia

Desalination, 01 June 2018, Vol.435, pp.161-171 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves - A review

Leijon, Jennifer ; Boström, Cecilia

Desalination, 2018, Vol.435, pp.161-171 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0011-9164 ; ISSN: 1873-4464 ; ISSN: 0011-9164 ; ISSN: 1873-4464

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...