skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal electronics.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Kim, Dae - Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun - Soung ; Kim, Rak - Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae - Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun - Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong - Wei ; Omenetto, Fiorenzo G. ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A.

Science, August 12, 2011, Vol.333(6044), p.838(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal electronics.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Kim, Dae - Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun - Soung ; Kim, Rak - Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae - Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun - Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong - Wei ; Omenetto, Fiorenzo G. ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A.

Science, August 12, 2011, Vol.333(6044), p.838(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal Electronics

Kim, Dae-Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun-Soung ; Kim, Rak-Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae-Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun-Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong-Wei ; Omenetto, Fiorenzo G. ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A.

Science, 12 August 2011, Vol.333(6044), pp.838-843 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Epidermal Electronics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal Electronics

Kim, D.-H. ; Lu, N. ; Ma, R. ; Kim, Y.-S. ; Kim, R.-H. ; Wang, S. ; Wu, J. ; Won, S. M. ; Tao, H. ; Islam, A. ; Yu, K. J. ; Kim, T.-I. ; Chowdhury, R. ; Ying, M. ; Xu, L. ; Li, M. ; Chung, H.-J. ; Keum, H. ; Mccormick, M. ; Liu, P. ; Zhang, Y.-W. ; Omenetto, F. G. ; Huang, Y. ; Coleman, T. ; Rogers, J. A.

Science, 08/12/2011, Vol.333(6044), pp.838-843 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1206157

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal Electronics

Kim, Dae-Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun-Soung ; Kim, Rak-Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae-Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun-Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong-Wei ; Omenetto, Fiorenzo G. ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A.

Science, 12 August 2011, Vol.333(6044), pp.838-843 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidermal electronics

Kim, Dae-Hyeong ; Lu, Nanshu ; Ma, Rui ; Kim, Yun-Soung ; Kim, Rak-Hwan ; Wang, Shuodao ; Wu, Jian ; Won, Sang Min ; Tao, Hu ; Islam, Ahmad ; Yu, Ki Jun ; Kim, Tae-Il ; Chowdhury, Raeed ; Ying, Ming ; Xu, Lizhi ; Li, Ming ; Chung, Hyun-Joong ; Keum, Hohyun ; Mccormick, Martin ; Liu, Ping ; Zhang, Yong-Wei ; Omenetto, Fiorenzo G ; Huang, Yonggang ; Coleman, Todd ; Rogers, John A

Science (New York, N.Y.), 12 August 2011, Vol.333(6044), pp.838-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21836009 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1206157

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...