skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaia Data Release 1: Catalogue validation

Arenou, F ; Luri, X ; Babusiaux, C ; Fabricius, C ; Helmi, A ; Robin, A ; Vallenari, A ; Blanco-Cuaresma, S ; Cantat-Gaudin, T ; Findeisen, K ; Reylé, C ; Ruiz-Dern, L ; Sordo, R ; Turon, C ; Walton, N ; I-C, Shih ; Antiche, E ; Barache, C ; Barros, M ; Breddels, M ; Carrasco, J ; Costigan, G ; Diakité, S ; Eyer, L ; Figueras, F ; Galluccio, L ; Heu, J ; Jordi, C ; Krone-Martins, A ; Lallement, R ; Lambert, S ; Leclerc, N ; Marrese, P ; Moitinho, A ; Mor, R ; Romero-Gómez, M ; Sartoretti, P ; Soria, S ; Soubiran, C ; Souchay, J ; Veljanoski, J ; Ziaeepour, H ; Giuffrida, G ; Pancino, E ; Bragaglia, A; Bragaglia, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 1, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1051/0004-6361/201629895

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaia Data Release 1: Catalogue validation

Arenou, F. ; Luri, X. ; Babusiaux, C. ; Fabricius, C. ; Helmi, A. ; Robin, A. C. ; Vallenari, A. ; Blanco-Cuaresma, S. ; Cantat-Gaudin, T. ; Findeisen, K. ; Reylé, C. ; Ruiz-Dern, L. ; Sordo, R. ; Turon, C. ; Walton, N. A. ; Shih, I-C. ; Antiche, E. ; Barache, C. ; Barros, M. ; Breddels, M. ; Carrasco, J. M. ; Costigan, G. ; Diakité, S. ; Eyer, L. ; Figueras, F. ; Galluccio, L. ; Heu, J. ; Jordi, C. ; Krone-Martins, A. ; Lallement, R. ; Lambert, S. ; Leclerc, N. ; Marrese, P. M. ; Moitinho, A. ; Mor, R. ; Romero-Gómez, M. ; Sartoretti, P. ; Soria, S. ; Soubiran, C. ; Souchay, J. ; Veljanoski, J. ; Ziaeepour, H. ; Giuffrida, G. ; Pancino, E. ; Bragaglia, A.

A&A 599, A50 (2017) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1701.00292

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaia Data Release 1 Catalogue validation

Arenou, F ; Luri, X ; Babusiaux, C ; Fabricius, C ; Helmi, A ; Robin, A.C ; Vallenari, A ; Blanco-Cuaresma, S ; Cantat-Gaudin, T ; Findeisen, K ; Reylé, C ; Ruiz-Dern, L ; Sordo, R ; Turon, C ; Walton, N.A ; Shih, I-C ; Antiche, E ; Barache, C ; Barros, M; Pidancier, Martine (Editor)

Astronomy and Astrophysics - A&A, 2017, Issue 599, p.A50 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0004-6361 ; E-ISSN: 1432-0746 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201629895

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaia Data Release 1. Catalogue validation

Arenou, F ; Luri, X ; Babusiaux, C ; Fabricius, C ; Helmi, A ; Robin, A. C ; Vallenari, A ; Blanco-Cuaresma, S ; Cantat-Gaudin, T ; Findeisen, K ; Reylé, C ; Ruiz-Dern, L ; Sordo, R ; Turon, C ; Walton, N. A ; Shih, I-C ; Antiche, E ; Barache, C ; Barros, M

Astronomy and Astrophysics - A&A, 2017, Vol.599, p.A50 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0004-6361 ; E-ISSN: 1432-0746 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201629895

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...