skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Rajaonarivo, Landy ; Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.215-219

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Rajaonarivo, Landy ; Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre

IUI '17 Proceedings of the 22nd International Conference on Intelligent User Interfaces, 14 March 2017, pp.215-219

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Rajaonarivo, Landy ; Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre; De Loor, Pierre (Editor)

22nd International Conference on Intelligent User Interfaces, 13 March 2017, pp.215-219

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Rajaonarivo, Landy ; Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre

22nd International Conference on Intelligent User Interfaces , Mar 2017, Limassol, Cyprus. ACM, IUI '17 Proceedings of the 22nd International Conference on Intelligent User Interfaces pp.215 - 219, 2017, IUI '17 Proceedings of the 22nd International Conference on Intelligent User Interfaces

Cornell University

Arxiv ID: 1703.07555

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inline Co-Evolution between Users and Information Presentation for Data Exploration

Courgeon, Matthieu ; Maisel, Eric ; De Loor, Pierre; De Loor, Pierre (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2017

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1145/3025171.3025226

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...