skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quasi-Experiment Examining Expressive and Receptive Vocabulary Knowledge of Preschool Head Start Children Using Mobile Media Apps

Vatalaro, Angela ; Culp, Anne Mcdonald ; Hahs-Vaughn, Debbie L ; Barnes, Amanda C

Early childhood education journal, July 2018, Vol.46(4), p.451 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: 10.1007/s10643-017-0877-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quasi-Experiment Examining Expressive and Receptive Vocabulary Knowledge of Preschool Head Start Children Using Mobile Media Apps

Vatalaro, Angela ; Culp, Anne ; Hahs-Vaughn, Debbie ; Barnes, Amanda

Early Childhood Education Journal, 2018, Vol.46(4), pp.451-466 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: 10.1007/s10643-017-0877-3

Truy cập trực tuyến

3
A Quasi-Experiment Examining Expressive and Receptive Vocabulary Knowledge of Preschool Head Start Children Using Mobile Media Apps
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quasi-Experiment Examining Expressive and Receptive Vocabulary Knowledge of Preschool Head Start Children Using Mobile Media Apps

Vatalaro, Angela ; Culp, Anne Mcdonald ; Hahs-Vaughn, Debbie L. ; Barnes, Amanda C.

Early Childhood Education Journal, 7/2018, Vol.46(4), pp.451-466 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1082-3301 ; E-ISSN: 1573-1707 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10643-017-0877-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...