skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and Global Limits on Visual Processing in Schizophrenia

Tibber, Marc S. ; Anderson, Elaine J. ; Bobin, Tracy ; Carlin, Patricia ; Shergill, Sukhwinder S. ; Dakin, Steven C.

PLoS ONE, Feb 17, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and Global Limits on Visual Processing in Schizophrenia

Tibber, Marc S ; Anderson, Elaine J ; Bobin, Tracy ; Carlin, Patricia ; Shergill, Sukhwinder S ; Dakin, Steven C; Herzog, Michael H. (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117951 ; PMCID: 4331538 ; PMID: 25689281

Toàn văn sẵn có

3
Local and Global Limits on Visual Processing in Schizophrenia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and Global Limits on Visual Processing in Schizophrenia

Tibber, Marc S. ; Anderson, Elaine J. ; Bobin, Tracy ; Carlin, Patricia ; Shergill, Sukhwinder S. ; Dakin, Steven C.; Herzog, Michael H.

PLOS ONE, 2/17/2015, Vol.10(2), p.e0117951 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0117951

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and global limits on visual processing in schizophrenia

Tibber, Marc S ; Anderson, Elaine J ; Bobin, Tracy ; Carlin, Patricia ; Shergill, Sukhwinder S ; Dakin, Steven C

PloS one, 2015, Vol.10(2), pp.e0117951 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25689281 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117951

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and global limits on visual processing in schizophrenia

Marc S Tibber ; Elaine J Anderson ; Tracy Bobin ; Patricia Carlin ; Sukhwinder S Shergill ; Steven C Dakin

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(2), p.e0117951 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117951

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local and Global Limits on Visual Processing in Schizophrenia

Tibber, Marc ; Anderson, Elaine ; Bobin, Tracy ; Carlin, Patricia ; Shergill, Sukhwinder ; Dakin, Steven

PLoS One, Feb 2015, p.e0117951 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117951

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...