skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spark plasma sintering densification modeling approach: from polymer, metals to ceramics.(Metals)

Maniere, Charles ; Durand, Lise ; Chevallier, Geoffroy ; Estournes, Claude

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), p.7869(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2096-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spark plasma sintering densification modeling approach: from polymer, metals to ceramics

Manière, Charles ; Durand, Lise ; Chevallier, Geoffroy ; Estournès, Claude

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), pp.7869-7876 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2096-8

Toàn văn sẵn có

3
A spark plasma sintering densification modeling approach: from polymer, metals to ceramics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spark plasma sintering densification modeling approach: from polymer, metals to ceramics

Manière, Charles ; Durand, Lise ; Chevallier, Geoffroy ; Estournès, Claude

Journal of Materials Science, 5/2018, Vol.53(10), pp.7869-7876 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2096-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spark plasma sintering densification modeling approach: from polymer, metals to ceramics

Manière, Charles ; Durand, Lise ; Chevallier, Geoffroy ; Estournès, Claude

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), pp.7869-7876 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2096-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...