skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 2. Appendixes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 2. Appendixes

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 0821383930

Toàn văn sẵn có

2
Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 0821383930

Toàn văn sẵn có

3
Water and development an evaluation of World Bank support, 1997 - 2007 Vol. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and development an evaluation of World Bank support, 1997 - 2007 Vol. 1

Weltbank independent Evaluation Group

pp.1.2010

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780821383933 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8393-3

Toàn văn sẵn có

4
Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007

World Bank ; World Bank independent Evaluation Group

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 0821383930 ; ISBN: 9780821383933 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8393-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...