skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D

Computers in Human Behavior, March 2018, Vol.80, pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents.(Report)

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X. ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D.

Computers in Human Behavior, 2018, Vol.80, p.399 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

3
Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting others virtually in a day-to-day setting: Investigating social avoidance and prosocial behavior towards avatars and agents

Felnhofer, Anna ; Kafka, Johanna X. ; Hlavacs, Helmut ; Beutl, Leon ; Kryspin-Exner, Ilse ; Kothgassner, Oswald D.

Computers in Human Behavior, 03/2018, Vol.80, C, pp.399-406 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...